Kampaň Pripojme sa!

Asociácia vodárenských spoločností pripravila iniciatívu s environmentálnou výzvou pre obyvateľov Slovenska ku ochrane spodných vôd s názvom Pripojme sa! Všetkých 16 združených vodárenských spoločností v AVS jednotne verejnosť vyzýva ku ochrane životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd ale i ku zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.

Zjednodušene povedané, informačná kampaň upozorňuje majiteľov nehnuteľností na Slovensku, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.. ...[viac]

Žumpa

Skutočne platí, že žumpy sú reálne vodotesné snáď len v deň kolaudácie. Ak aj máme žumpu, ktorá - pripusťme túto možnosť - niekedy aj bola vodotesná, tak po čase sa z nej zákonite musí stať pretekajúca nádoba, ktorá vstupuje do otvoreného systému a priamo ohrozuje vodné zdroje a možno práve susedovu či Vašu studňu. Dôkazov pre toto tvrdenie majú vodárenské spoločnosti neúrekom aj v podobe výsledkov rozborov vôd v domových studniach.

Ďalšou nemenej dôležitou záležitosťou je úroveň zneškodňovania obsahu žumpy. Slovenská prax žiaľ ukazuje na nezákonné a neprofesionálne praktiky s koncovkou na poliach a v potokoch. Bezohľadne sa vytvára realita slovenskej obce: nekonečný zápach, zdevastované životné prostredie a ohrozovanie zdravia.

Domová čistiareň

Domové čistiarne predstavujú ďalší zdroj znečistenia životného prostredia. Napriek tomu, že reklamy predaja tychto produktov presviečajú o ich modernosti a bezpečnosti hygienického zariadenia so sofistikovanou technológiou prax ukazuje, že ich majitelia sa po istom čase prestávajú vyžívať v náročnej a pravidelnej prevádzke vlastnej čistiarne a zo špičkového zariadenia sa stáva zanedbaná preplnená, zapáchajúca žumpa.

Okrem jednoznačného faktu, že možnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu je nepomerne lacnejšou cestou ako kupovať nákladnú vlastnú čistiareň, ide aj o jednoduchšie bezpracné a tiež legálne riešenie odpadových vôd.

Verejná kanalizácia

V čistiarňach odpadových vôd sa na profesionálnej a vysokej technickej úrovni postupne odburávajú všetky nečistoty tak, aby vodárenské spoločnosti odpadové vody v súlade so všetkými prísnymi limitmi mohli vypúšťať späť do prírody - do recipienta. Osobitne sa veľmi prísne sledujú hodnoty dusíka, fosforu, ale i ďalších látok.

Aj Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ako správca vodných tokov a povodí na Slovensku neustále monitoruje množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd a rovnako pravidelne kontrolujú vzorky vypúšťaných vôd aj pracovníci jednotlivých laboratórií vodárenských spoločností.

Vrátením dôkladne vyčistenej odpadovej vody do recipienta sa vlastne zavŕšuje zmysel činnosti pracovníkov vodárenských spoločností a uzatvára vodárenský kolobeh, aby nepretržite pokračoval ďalej.

Asociácia vodárenských spoločností

S ambíciou riešť základné a významné problémy slovenského vodárenstva sa rozhodla väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, založiť si začiatkom roka 2004 vlastné združenie - Asociáciu vodárenských spoločností (AVS). V súčasnosti má AVS 16 členov a celoslovenskú pôsobnosť. ...[viac]