Spoločný postup vodárov a úradov prináša ovocie

Ing. Zuzana Trnková, riaditeľka Odštepného závodu (OZ) Levice, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Nitra:

“Rada by som vyzdvihla ako príklad naše riešenie problémov súvisiacich so zvyšovaním pripojenosti na verejnú kanalizáciu budovanú v rámci stavby Šahy – rozšírenie kanalizácie a ČOV. To, že z celkového počtu 594 nehnuteľností, v ktorých vznikajú odpadové vody, máme pripojenosť zabezpečenú na cca 81 percent a v samotnom meste Šahy sme dosiahli 85­ percentnú pripojenosť, je aj vďaka dobrej spolupráci s pracovníkmi Mestského úradu (MsÚ) v Šahách a Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) v Leviciach. Ale je to aj vďaka informačnej kampani, ktorú sme realizovali cez mestský rozhlas, cez zaujímavé podujatia v rámci Svetového dňa vody i vodárenskou osvetou v školách (beseda, kvíz). Okrem toho pracovníci nášho závodu sami osobne opakovane doručovali informačné letáky do každej dotknutej nehnuteľnosti a vzhľadom na to, že si uvedomujeme naliehavú potrebu chrániť naše životné prostredie sme spoločne s pracovníkmi ObÚ ŽP spoločne vytipovali producentov OV, ktorým úrad uložil povinnosť napojiť sa do určitého termínu na verejnú kanalizáciu. Všetci predvolaní producenti sa v stanovenej lehote napojili a tento fakt bol výdatne medializovaný, čo motivovalo mnohých ďalších k tomu, aby sa na verejnú kanalizáciu pripojili. Ukazuje sa, že spoločný postup vodárov a úradov prináša ovocie.”

O slovenskom národnom športe

Ing. Vladimír Kvassay, vedúci divízie čistiarní odpadových vôd, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava:

“Prečo sa ako vlastník nehnuteľnosti v obci, kde je vybudovaná verejná kanalizácia, musím na ňu pripojiť? V prvom rade preto, lebo mi to prikazuje zákon. Samozrejme, na Slovensku je národným športom zákonné normy obchádzať a tak je to aj v prípade povinnosti napojiť sa na verejnú kanalizáciu. Stále tak pretrváva využívanie žúmp, ktoré sú netesné a odpadová voda presakuje do podložia a znečisťuje zdroje pitnej vody. V čase, keď takmer miliarda ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode by sa to malo kvalifikovať ako trestný čin! Ak sa porovnajú náklady na pravidelný vývoz žúmp a ročného stočného, jednoznačne je napojenie na verejnú kanalizáciu ekonomicky výhodnejšie, nehovoriac už o kvalitnom vyčistení odpadových vôd v čistiarňach odpadových vôd (ČOV). Súčasné technológie čistenia odpadových vôd sú schopné odstrániť až 98 percent znečistenia pritekajúceho v odpadových vodách a tak ochrániť naše vodné toky a celý vodný ekosystém.

Ako problém s neochotou pripojiť sa riešiť? Predovšetkým evidenciou všetkých nehnuteľností nepripojených na verejnú kanalizáciu, kontrolou počtu vývozov a spôsobu likvidácie obsahu žúmp (odvoz na ČOV) i adresnými dotáciami na vybudovanie prípojok na verejnú kanalizáciu, prípadne na stočné pre sociálne slabších občanov. Ďalšími nástrojmi sú neustála výchova občanov o potrebe ochrany životného prostredia (aj pre svoje deti a vnukov) a v poslednom rade ukladanie finančných sankcií porušovateľom zákona a ich medializácia.”

Sú aj takí, čo svedomie vôbec nemajú

Ing. Marián Bilanin, PhD., vedúci odboru technicko-prevádzkových činností, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica:

“Podľa môjho názoru odpoveď na otázku Prečo sa napojiť na VK?“ môže byť dvojaká, resp. môže byť zodpovedaná dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom odpovede je apelácia na svedomie každého jednotlivca. Vypúšťať nečistené odpadové vody priamo do povrchových vôd, resp. nepriamo vsakom do podzemných vôd, je nesprávne a nemá sa to robiť. Dôvod je každému priemerne inteligentnému jednotlivcovi zrejmý: znečistenie životného prostredia, kontaminácia zdrojov pitnej vody, ohrozenie zdravia ľudí, eutrofizácia povrchových vôd, úhyn vodných živočíchov, atď. Určite nikomu z nás by nemalo byť ľahostajné, v akej kvalite zanecháme životné prostredie pre našich potomkov. Táto mediálna kampaň je zrejme cielená práve na túto rovinu odpovede na vyššie položenú otázku. Verím, že kampaň bude v tomto smere úspešná a prinúti vstúpiť si do svedomia a zamyslieť sa nad touto témou čo najviac ľudí.

Druhý spôsob odpovede na položenú otázku je čisto pragmatický. Tento spôsob odpovede je určený tým, ktorí majú so svedomím problém, majú ho potlačené príliš v pozadí, resp. ho nemajú vôbec. Lebo sú aj takí ľudia…

Ak niekto vypúšťa odpadové vody priamo do povrchových vôd, resp. nepriamo vsakom do podzemných vôd, bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, porušuje § 21 zákona číslo 364/2004 Z.z. (zákon o vodách), za čo mu hrozí sankcia. Bohužiaľ vymožiteľnosť práva v našej krajine je na nízkej úrovni a netrestajú sa podstatne horšie skutky než je vypúšťanie nečistených odpadových vôd individuálnymi producentami. Preto mám obavy, či by bol tento spôsob odpovede patrične účinný.

Na druhej strane ak má niekto vybudovanú žumpu a má na jej užívanie vydané stavebné povolenie, opäť je to len o tom, ako v praxi funguje systém kontroly a uplatňovania legislatívnych predpisov. V tomto prípade by mal totiž producent na výzvu preukázať pravidelný vývoz a likvidáciu žumpových vôd oprávnenou organizáciou, ktorou sú napríklad vodárenské spoločnosti. Kontrolu vývozu by malo zabezpečovať vedenie príslušnej obce, ale ja osobne nepoznám obec, v ktorej by sa táto kontrola systematicky vykonávala!

A nakoniec, s presviedčaním jednotlivca, ktorý má žumpu a zabezpečuje si pravidelný vývoz a likvidáciu žumpových vôd oprávnenou organizáciou, nemusí byť veľký problém. V tomto prípade je odpoveď taktiež z kategórie pragmatických, a to v podobe „Pripoj sa, budeš to mať lacnejšie“. Je to naozaj tak, rozdiel v cene za spracovanie splaškových odpadových vôd, ktoré pritečú na ČOV verejnou kanalizáciou a tých, ktoré je potrebné na ČOV zvážať cisternovými vozidlami, je miminálne v cene za transport.”

Neraz stačí, ak je v obci jeden darebák…

Ing. Patrik Lőrinc, vedúci prevádzky ČOV Kendice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, závod Prešov:

„Je zarážajúce počúvať ľudí, o ktorých spoločenskom statuse alebo vzdelaní by ste ani na prvý pohľad nepochybovali, ako dokážu rozprávať o tom, že voda je drahá a aký drahý je vývoz ich septikov, ktoré si úmyselne v minulosti vybudovali skôr ako trativody a nie ako vodotesné nádrže pre splaškové vody. Samozrejme, stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí hoci nemajú prostriedky nazvyš, no potrebu zachovania čistoty životného prostredia a zároveň i svojho zdravia si uvedomujú v podstatne vyššej miere.

Bohužiaľ, v niektorých obciach sú situácie, kedy sa na verejnú kanalizáciu napojí väčšina rodinných domov, no stačí jeden nedisciplinovaný producent odpadovej vody, darebák a gauner, ktorý z času na čas pod rúškom tmy prečerpá svoj septik do miestneho potoka, a to aj v čase, kedy je deficit zrážok a následné znížené prietoky v riekach a potokoch, čo spôsobí ich prehrievanie a zníženie koncentrácie kyslíka. Vzniká hotová katastrofa pre faunu a flóru nachádzajúcu sa v potokoch a riekach. Nehovoriac už o príznačnom zápachu…

Naozaj je nezmyselné namýšľať si nejakú vzdušnú predstavu úspory finančných prostriedkov pri pokútnej likvidácii splaškových vôd. Každý takýto počin sa nám totiž skôr či neskôr niekoľkonásobne vráti ako bumerang - napríklad v podobe neskorších liečebných nákladov na ochorenia, ktoré sa nemusia prejaviť hneď a priamo u nedisciplinovaného producenta a v jeho blízkom znečistenom okolí, ale napríklad sa prejavia u jeho potomkov alebo trebárs u susedov...

Je dôležité uvedomovať si tieto súvislosti a všade, kde to je možné, sa napojiť na verejnú kanalizáciu a odvádzať splaškové vody do čistiarní odpadových vôd. V čistiarňach sa tieto odpadové vody pozbavia všetkých nečistôt a takto kvalitne vyčistené vody my vodári vrátime do riek, ktorým týmto spôsobom prinavraciame život z čias kedy boli naše potoky a rieky ešte čisté a plné života.“

Neznepríjemňujme si susedské vzťahy!

Ing. Peter Valachovič, vedúci divízie odvádzania odpadových vôd, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava:

"Začnem otázkou, čo je to vlastne tá verejná kanalizácia? Je to súbor technologických zariadení, ako sú čerpacie stanice, odľahčovacie komory, spádoviská a iné zariadenia, ktoré spolu s potrubím vytvárajú ako celok kanalizačný systém. Tento systém bezpečne a bezproblémovo odvádza vyprodukované odpadové vody od občanov do čistiarne odpadových vôd.

Všetky odpady, ktoré človek vyprodukuje, by mali byť správne spracované a zneškodnené a týka sa to aj odpadovej vody z toaliet, kúpeľní a kuchýň, čiže splaškov, ktoré sa tiež musia správne zneškodniť a nenechávať to na prírodu, ale na nás - odborníkov. Nie je veru nič horšie ako si znečisťovať okolie, v ktorom žijeme, zapáchajúcimi splaškami!

Ak sa napojíme na verejnú kanalizáciu, sú naše odpadové vody odvádzané do čistiarne odpadových vôd, kde sú viacerými technologickými krokmi prečistené a spracované do takej kvality, že túto vodu je možné opätovne vypustiť do recipientu, čiže späť do prírody.

V minulosti, keď ešte nebola v každej obci či v každom meste vybudovaná verejná kanalizácia, boli splaškové vody zbierané v domových žumpách a následne odvážané fekálnymi vozidlami na spracovanie do najbližšej čistiarne odpadových vôd. Tieto žumpy neboli vždy 100%-tne tesné a zaberali časť pozemku pri dome (dnes tento kus pozemku možno lepšie využiť) a aj samotné odvážanie fekálnymi vozidlami nebolo natoľko ekologické ako odvádzanie cez kanalizačné potrubie. Tak prečo dnes nevyužiť vybudovanú verejnú kanalizáciu vo svojej blízkosti a neodvádzať tieto splašky bezproblémovo a bez starosti s odvozom priamo tam, kam patria, čiže do čistiarní odpadových vôd?

Pripojením sa na verejnú kanalizáciu totiž prispievame k ekologickému zneškodňovaniu odpadových vôd a hlavne si neznepríjemňujeme susedské vzťahy zápachom - napríklad pri odvoze splaškov.”

Naberú konečne samosprávy a úrady tú správnu odvahu?

Peter Kubalík, vedúci Hospodárskeho strediska Kanalizácie, SEVAK, a.s., Bôrická cesta, Žilina:

“Tam kde nebola vybudovaná kanalizácia, mali nehnuteľnosti väčšinou žumpy a tie, ak by boli vodotesné, tak by majitelia nehnuteľností mali vysoké náklady na ich vývoz, pretože nákladná doprava bola a je veľmi drahá. Preto má dnes takmer každá žumpa odtok, ktorý síce nie je vidieť, no splašky ním odtekajú do podložia a odtiaľ do podzemných vôd. Raz za čas aj tak treba vyviezť zahustený obsah žumpy, ale aj to ešte býva pre mnohé rodiny veľký finančný problém.

Legálnym a aj lacnejším riešením likvidácie odpadových vôd je ich vypúšťanie do verejnej kanalizácie, pretože voda do čistiarne odpadových vôd (ČOV) odtečie poväčšine sama (gravitačne) a netreba ju prepravovať, čo je finančne veľmi nákladné.

Prečo máme vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie, ak už je v obci vybudovaná?

Preto, že chceme brať ohľad na svojich susedov, ale aj preto, že chceme mať čisté priekopy vedľa cesty - bez zápachu a múch a chceme čisté podzemné vody vhodné na pitné účely. A napokon aj preto, že chceme čisté potoky a rieky plné života. To bol môj apel na občanov, producentov odpadových vôd. Ale rád by som vyzval aj samosprávy a úrady, aby už konečne nabrali tú správnu odvahu a začali si plniť svoje povinnosti aj voči občanom, resp. svojim voličom a konečne začali riešiť problémy s nelegálnou likvidáciou odpadových vôd. Viem, že je to pre nich často nepopulárne, ale je to viac ako potrebné. A pre zdravý život nás všetkých aj nevyhnutné!”

Kto z nás by nechcel čistú vodu na kúpanie a bystriny plné rýb?

Ing. Jozef Horečný, projektový manažér, Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica:

“Voda patrí k najdôležitejším prvkom životného prostredia a je nevyhnutnou podmienkou života, celého hospodárskeho a civilizačného vývoja. Často sa hovorí, že je aj najdôležitejšou strategickou surovinou tretieho tisícročia. Je to svätá pravda, aj keď to všetko znie dosť otrepane a mnohí ľudia to aj počúvajú „jedným uchom dnu a druhým von“. Ale len do chvíle, kým sa nemajú čoho napiť, uhasiť smäd a zabezpečiť si základné hygienické potreby. Preto treba vodné zdroje chrániť pred znečistením. Bez ochrany podzemných a povrchových vôd by sme sa sami dostali do zložitej životnej situácie a nasledujúce generácie by kruto pociťovali dôsledky nášho nezodpovedného konania.

Jedným z najdôležitejších technologických krokov pri ochrane podzemných a povrchových vodných zdrojov je čistenie odpadových vôd vyprodukovaných civilizáciou. Samočistiaca schopnosť vodných tokov už dlhodobo nestačí na stále narastajúce produkované znečistenie a preto treba odpadové vody čistiť intenzívnejším spôsobom v čistiarňach odpadových vôd (ČOV).

Prečo sa treba pripojiť na VK? Treba predsa dať odpadovým vodám možnosť zbaviť sa znečistenia v ČOV tak, aby sa po vyčistení mohli vrátiť do životného prostredia a plniť svoju nezastupiteľnú funkciu v prírode.

Všetci predsa chceme mať a vidieť dostatok pitnej vody v domácnostiach, priezračnú vodu v studničkách a v prameňoch pri pobyte v prírode, čistú vodu v prírodných nádržiach, rybníkoch a riekach vhodnú na kúpanie, relax a iné aktivity, ako aj čisté bystriny a potoky plné rýb, vodné vtáctvo a iné oku lahodiace vodné scenérie.

A keď to teda vážne chceme, urobme pre to niečo, keď sa nám tu ponúka možnosť jednoduchého riešenia v podobe pripojenia nehnuteľnosti na kanalizáciu a ČOV.

Alebo zostaňme pri starom spôsobe nakladania s odpadovými vodami a vypúšťajme splašky do riek a potokov, cestných rigolov, do pôdy, do podzemných vôd, zamorujme si vlastné nám blízke okolie, naďalej používajme deravé žumpy a septiky, zriaďujme nezabezpečené hnojiská a nelegálne skládky. Ale potom sa nesťažujme, že nám voda vo vlastnej studni zapácha a je nepoužiteľná, že v prírodných nádržiach sa nedá kúpať pre odpudzujúci vzhľad vody, výskyt rias a toxických siníc a v riekach okrem plávajúceho „bordelu“ z času na čas plávajú uhynuté ryby...

Našťastie sme od roku 2000 svedkami masívneho rozvoja a výstavby kanalizačných systémov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd v rámci celej SR. Boli vybudované stovky kilometrov nových kanalizácií a pripravujú sa nové projekty v oblasti odkanalizovania. Všetko to je robené z dôvodu vyriešiť nakladanie s odpadovými vodami legálnym a najvhodnejším spôsobom, výrazne zvýšiť pripojenosť domácností na vyhovujúci kanalizačný systém a tým prispieť k ochrane povrchových a podzemných vôd. Na toto všetko boli vynaložené obrovské finančné prostriedky a preto je minimálne nezodpovedné sabotovať vytvorené možnosti pre pripojenie domácností na kanalizáciu.

Takže dnes tu máme možnosť pripojiť sa na kanalizáciu a je len na rozhodnutí každého producenta znečistených vôd, aký postoj zaujme pri ochrane vody a prírody ako celku.

Správne rozhodnutie je len jedno, ale jeho význam je nesmierne dôležitý!”