Časté otázky ku legislatíve

1. V čom je základná zmena pre majiteľa nehnuteľnosti v súvislosti s riešením odpadových vôd podľa novely Vodného zákona 409/2014?

Novelizovaný § 36 ods. 2 tohto zákona teraz hovorí, že tam kde je vybudovaná verejná kanalizácia, tam sa musí odberateľ napojiť.

Citát
§ 36 ods. 2)

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy.

§ 36 ods. 4)

Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude.

2. Mám v obci, kde je vybudovaná kanalizácia povolenú žumpu, ako sa ma novela týka?

Podľa novely ustanovenia orgány vydávajúce rozhodnutia musia vydať nové rozhodnutie, ktorým zmenia podmienky (uložené povinnosti, alebo trvanie rozhodnutia) obsiahnuté v starých rozhodnutiach. Ak nebude mať majiteľ nehnuteľnosti zmenené rozhodnutie podľa dnes účinného zákona do 30.9.2017, znamená to, že povolenie od 30.9.2017 nemá.

Citát
§80 ods.3 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015

Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 30. septembra 2017 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.

3. Aké sankcie mi hrozia za nedodržiavanie legislatívy?

Pokiaľ ide o kontrolu a sankcionovanie, zákon o vodách porušenie § 36 vôbec nerieši. Rieši to ale zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Uvedené ustanovenie zákona o verejných vodovodov je skutkovou podstatou priestupku, ak sa do 30.9.2017 nenapojí producent, ktorý doteraz odvádzal odpadové vody do domácej ČOV alebo žumpy, do verejnej kanalizácie, dopustí sa priestupku s nasledovnou sankciou Okresného úradu vo výške do 331,- Eur: Táto pokuta môže byť uložená opakovane.

Citát
§ 40 ods. 1 písm. e) – Priestupky

e) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2,
Podľa § 40 ods. 2 písm. b) Okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do 331 eur.