Prečo je dôležité pripojiť sa na verejnú kanalizáciu?

Ak je v obci i vybudovaná kanalizácia, štát nás zákonom zaväzuje sa na ňu pripojiť. Je to pochopiteľné už len z dôvodu nesmiernych finančných prostriedkov investovaných do jej výstavby, ktoré neboli náhodné, ale programovo smerovali k zvýšeniu životnej úrovne obce ale predovšetkým aj k ochrane spodných vôd a životného prostredia.

Cesta odpadovej vody od spotrebiteľa (v tomto prípade už vlastne producenta odpadovej vody) cez zložité kanalizačné systémy a cez čistiarne odpadových vôd až do recipienta (do potoka, rieky, v prímorských krajinách do mora, resp. do oceánu) je dlhá a složitá . Je technologicky, energeticky a tým aj finančne veľmi náročná. Platí pri tom zásada, že všetka pitná voda, ktorá bola akýmkoľvek spôsobom použitá, je už považovaná za odpadovú vodu a musí byť odvedená, dôkladne vyčistená a vrátená späť do prírody (do recipienta).

Prírode treba podať pomocnú ruku

Čistenie prírodným procesom je pri dnešnom množstve odpadových vôd už absurdne nepostačujúce, prírodný proces nemá dostatok síl na zneškodnenie a odbúranie obsahu toľkých znečisťujúcich a škodlivých látok.. Spotrebiteľ používa vodu na pitie, varenie, sprchovanie, resp. kúpanie, ďalej na splachovanie WC, pranie, umývanie riadu a ďalšie činnosti. Výsledkom je, že odpadová voda je znečistená biologicky, mikrobiologicky i rôznymi chemikáliami, vrátane fosfátov a iných nežiaducich látok obsiahnutých v pracích a čistiacich prostriedkoch a v tabletkách do umývačiek riadu. Od spotrebiteľa (iný postup je pri veľkých priemyselných odberateľoch) sa odpadová voda cez kanalizačnú prípojku dostáva do uličných stôk a odtiaľ až do kanalizačných zberačov. Sú to obrovské prívodné potrubia často aj s dvojmetrovým priemerom, ktoré sú zaústené do čistiarní odpadových vôd. Ide o rozsiahle komplexy objektov a zariadení, ktoré zabezpečujú odstránenie nečistôt z odpadových vôd. Je to zložitý, technologicky a energeticky náročný proces, ktorý možno zjednodušene a pritom veľmi všeobecne popísať takto: odpadové vody pochádzajúce z domácností, ale aj z priemyselných a iných činností sa v čistiarňach najprv mechanicky predčistia a pomocou hrablíc zbavia tých najväčších a najhrubších nečistôt.

Ako funguje ČOV

Po mechanickom prečistení putuje odpadová voda do biologického stupňa - do aktivačných nádrží, kde pomocou mikroorganizmov, ktoré využívajú ako zdroj potravy organické znečistenie odpadových vôd, a pomocou dodávaného vzduchu je odstraňovaná najväčšia časť znečistenia. Tu sa odstraňujú dusíkaté látky, fosfor, organické znečistenie , saponáty, nerozpustné látky. Podstatou biologického čistenia je niekoľkonásobné urýchlenie samočistiacich procesov, ktoré prebiehajú v prírodných povrchových vodách (to je vlastne tá pomoc človeka prírode, ktorú sme spomínali na začiatku). Zmes z aktivačných nádrží priteká do dosadzovacích nádrží, kde sa usádza aktivovaný kal a vyčistená voda odteká do recipienta, napríklad do rieky pretekajúcej mestom. Celý proces čistenia odpadových vôd je v skutočnosti omnoho zložitejší. Okrem iného aj preto, že každá čistiareň odpadových vôd má svoj vlastný technologický postup čistenia, ktorého zložitosť závisí od veľkosti zdroja znečistenia , to znamená od požadovaného množstva čistených vôd a množstva privádzaného znečistenia. Konkrétny technologický postup čistenia však vždy závisí od charakteru znečistenia vody (iný postup je pri bežnom, komunálnom odpade, iný pri priemyselnom znečistení) a tiež od toho, aká je požadovaná kvalita na výstupe. Prevádzkovanie čistiarne je finančne veľmi náročné (elektrická energia, obsluha, kontrola kvality - vykonávanie rozborov, meranie množtva odpadových vôd, chemikálie, nakladanie s kalom a podobne). Krištáľovo čistá voda odchádzajúca z čistiarne do recipientu však výrečne hovorí o zmysluplnej práci vodárenstva...

Prečo zákon nepovoľuje individuálne systémy

Tam , kde je vybudovaná verejná kanalizácia, je nelegálne tvoriť iné individuálne riešenia zneškodňovania odpadových vôd ako je žumpa či domová čistiareň.

Žumpa

Skutočne platí, že žumpy sú reálne vodotesné snáď len v deň kolaudácie. Ak aj máme žumpu, ktorá - pripusťme túto možnosť - niekedy aj bola vodotesná, tak po čase sa z nej zákonite musí stať pretekajúca nádoba, ktorá vstupuje do otvoreného systému a priamo ohrozuje vodné zdroje a možno práve susedovu či Vašu studňu. Dôkazov pre toto tvrdenie majú vodárenské spoločnosti neúrekom aj v podobe výsledkov rozborov vôd v domových studniach. Ďalšou nemenej dôležitou záležitosťou je úroveň zneškodňovania obsahu žumpy. Slovenská prax žiaľ ukazuje na nezákonné a neprofesionálne praktiky s koncovkou na poliach a v potokoch. Bezohľadne sa vytvára realita slovenskej obce: nekonečný zápach, zdevastované životné prostredie a ohrozovanie zdravia ...

Domové čistiarne

Ďalší zdroj znečistenia prinášajú domové čistiarne. Napriek tomu, že reklamy predaja tychto produktov presviečajú o ich modernosti a bezpečnosti hygienického zariadenia so sofistikovanou technológiou prax ukazuje, že ich majitelia sa po istom čase prestávajú vyžívať v náročnej a pravidelnej prevádzke vlastnej čistiarne a zo špičkového zariadenia sa stáva zanedbaná preplnená, zapáchajúca žumpa. Okrem jednoznačného faktu, že možnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu je nepomerne lacnejšou cestou ako kupovať nákladnú vlastnú čistiareň, ide aj o jednoduchšie bezpracné a tiež legálne riešenie odpadových vôd.

Ako vznikajú odpadové vody

Po otočení kohútika sa ku Vám ako konečnému spotrebiteľovi dostáva zdravotne bezchybná a kvalitná pitná voda. Používa sa na pitie, varenie, kúpanie, splachovanie WC, pranie, umývanie riadu a ďalšie činnosti. Výsledkom je, že odpadová voda je znečistená biologicky, mikrobiologicky i rôznymi chemikáliami, vrátane fosfátov a iných nežiaducich látok obsiahnutých v pracích prostriedkoch a v tabletách do umývačiek riadu.

Cesta späť

Vypúšťaním odpadových vôd či už bežnými spotrebiteľmi alebo aj priemyselnými spotrebiteľmi sa začína ďalšia etapa v kolobehu vody. V čistiarňach odpadových vôd sa postupne odburávajú všetky nečistoty tak, aby vodárenské spoločnosti odpadové vody s pokojným svedomím vypúšťať späť do prírody - do recipienta (vodného toku), pričom pre ich vypúšťanie sú stanovené veľmi prísne limity. Osobitne sa sledujú hodnoty dusíka, fosforu, ale i ďalších látok. V záujme objektívnej pravdy treba ešte spresniť, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ako správca vodných tokov a povodí na Slovensku neustále monitoruje množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd a rovnako pravidelne kontrolujú vzorky vypúšťaných vôd aj pracovníci jednotlivých laboratórií vodárenskej spoločnosti. Vrátením dôkladne vyčistenej odpadovej vody do recipienta sa vlastne zavŕšuje zmysel činnosti pracovníkov vodárenských spoločností a uzatvára vodárenský kolobeh, aby nepretržite pokračoval ďalej. Veď ide o neustály kolobeh vody v prírode, ktorý je základom všetkého - bez vody niet života.

Právo na priaznivé životné prostredie

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd je jedným zo základných procesov tvorby a ochrany zdravého životného prostredia. Aj preto mu venuje pozornosť Európska vodná charta, a to konkrétnetne v bode číslo 3, v ktorom sa uvádza, že znečisťovanie vody spôsobuje škody ľuďom a všetkým ostatným organizmom, a v bode 5, podľa ktorého sa všetka použitá voda musí vrátiť do recipientov v takom stave, ktorý nepriaznivo neovplyvní jej ďalšie využitie na verejnú a súkromnú potrebu. Podľa článku 44 Ústavy SR má každý má právo na priaznivé životné prostredie a nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje.