Súťaž pre obce

Pripojme sa!


Vyžrebované obce súťaže Pripojme sa!, ktoré získavajú krovinorezy Honda
Obec Pripojenosť na verejnú kanalizáciu v % Vodárenská spoločnosť
1 Drienica 100 VVS, a.s.
2 Smrečany 96,6 LVS, a.s.
3 Stročín 95,04 VVS, a.s.
4 Vysoké Tatry 96 PVPS, a.s.
5 Ľubica 97 PVPS, a.s.
6 Štiavnička 100 VSR, a.s.
7 Margecany 99,5 PVS, a.s.
8 Smrdáky 98 BVS, a.s.
9 Hrašovík 97 VVS, a.s.
10 Kokošovce 96 VVS, a.s.
11 Turany 96 TURVOD, a.s.
12 Uhorská Ves 99 LVS, a.s.
13 Uzovský Šalgov 98 VVS, a.s.
14 Nižný Klátov 95,2 VVS, a.s.
15 Veľopolie 96,74 VVS, a.s.
16 Abranovce 95 VVS, a.s.
17 Zlatno 96 StPVS, a.s.
18 Pakostov 98 VVS, a.s.
19 Brestov 95,06 VVS, a.s.
20 Hlinné 95,06 VVS, a.s.

Obce vybrané komisiou Asociácie vodárenských spoločností, ktoré získavajú krovinorez za najväčší progres v napojenosti na verejnú kanalizáciu a aktívny prístup ku ochrane životného protredia:
Obec Vodárenská spoločnosť
1 Podvysoká SEVAK
2 Korňa SEVAK
3 Komárany VVS, a.s.
4 Hlivištia VVS, a.s.
5 Švábovce PVPS, a.s.
6 Beňadiková LVS a.s.
7 Hubová VSR a.s.
8 Ivanovce TVK a.s.
9 Vidinay StVPS a.s.
10 Vidina ZsVS a.s.


Zapojte sa do súťaže o špičkové krovinorezy pre Vašu obec!


Termín žrebovania obcí - výhercov krovinorezov bol z technických dôvodov zmenený. Predpokladaný termín žrebovania i vyhlásenia ocenených obcí komisiou AVS za najväčší progres v napojenosti a aktivitu obce je: 21.12.2015


Asociácia vodárenských spoločností vyhlasuje pre obce, v ktorých je vybudovaná kanalizácia, súťaž o 30 skutočne lukratívnych cien - špičkových krovinorezov Honda UMK 435E1UEET v cene 550,- Eur za 1 ks, ktoré zvládnu aj nepravidelne ošetrované a svahovité terény!

Do súťaže bude zaradená každá obec, ktorá sa prihlási vyplnením formuláru na webe: www.pripojmesa.sk, jeho odoslaním a deklaruje, že jej pripojenosť na kanalizáciu najneskôr do 12. 12. 2015 je minimálne 95%. Každá prihlásená obec s požadovanou pripojenosťou je automaticky zaradená do veľkého žrebovania o 20 najmodernejších krovinorezov 15. decembra 2015.

O ďalších desiatich krovinorezoch Honda, ktoré zvládnu aj nepravidelne ošetrované i svahovité terény, rozhodne odborná porota z Asociácie vodárenských spoločností, ktorá určí poradie obcí na Slovensku, v ktorých príkladnou motiváciou starostu a záujmom obyvateľov o ochranu životného prostredia dôjde ku maximálnemu progresu v pripojenosti na kanalizáciu v mesiacoch september - november 2015.

Pochváľme sa...

Rubrika pre starostov.

Druhá časť súťaže o 10 krovinorezov pre obce je postavená na zhodnotení progresu obcí v pripojenosti na kanalizáciu komisiou AVS.

Ak máte ako starosta obce záujem upozorniť na obecné úspechy neváhajte a napíšte nám o Vás do rubriky Pochváľme sa. Sme vďační za každý prejav záujmu a radi sa o Vaše úspechy podelíme aj s čitateľmi Vodárenských pohľadov na celom Slovensku.

Napíšte nám na info@pripojmesa.sk o všetkom, čo podľa Vás prispelo ku ochrane spodných vôd a životného prostredia vo Vašej obci, či akékoľvek pozitívne informácie o pripojenosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu...

Ďakujeme.


Prihlasovací formulár do súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE PRE OBCE “PRIPOJME SA!“

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom “Pripojme sa!” (ďalej len “Súťaž”) je Asociácia vodárenských spoločností zastupujúca 16 vodárenských spoločností na Slovensku. Asociácia vodárenských spoločností vyhlasuje pre obce, v ktorých je vybudovaná kanalizácia, súťaž o 30 skutočne lukratívnych cien - špičkových krovinorezov Honda UMK 435E1UEET v cene 550,- EUR za 1 ks! Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).

II. Cieľ súťaže

Cieľom Súťaže je podporiť obce, ktoré majú záujem pripojenosťou na verejnú kanalizáciu chrániť spodné vody a životné prostredie. Zároveň ide o podporu obcí a starostov, ktorí aktívne pristupujú k legálnemu riešeniu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v ich obci, podpora v ich osvetovej práci vo verejnom záujme

III. Trvanie súťaže

Súťaž začína 9. septembra 2015 a končí 12. decembra 2015.

IV. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať a pre účely tohto Štatútu sa rozumie obec, ktorá:

V. Podmienky súťaže

A. Do súťaže bude zaradená každá obec, ktorá sa prihlási do 9.decembra vyplnením formuláru na webe: www.pripojmesa.sk jeho elektronickým zaslaním a deklaruje, že jej pripojenosť na verejnú kanalizáciu (v správe vodárenských spoločností vyhlasujúcich súťaž ) najneskôr do 12.12.2015 je minimálne 95%.
B. Prihlasovací formulár do súťaže za obec vyplní starosta príslušnej obce a uvedie všetky žiadané údaje. Každá prihlásená obec s požadovanou pripojenosťou je automaticky zaradená do veľkého žrebovania o 20 krovinorezov Honda UMK 435E1UEET 15. decembra 2015 za účasti. Výhercovia budú uvedení najneskôr do 20. decembra na web stránke www.pripojmesa.sk.
C. O ďalších 10 krovinorezoch Honda UMK 435E1UEET, ktoré zvládnu aj nepravidelne ošetrované i svahovité terény, rozhodne odborná porota z Asociácie vodárenských spoločností, ktorá určí poradie obcí na Slovensku, v ktorých príkladnou motiváciou starostu a záujmom obyvateľov o ochranu životného prostredia dôjde ku maximálnemu progresu v pripojenosti na kanalizáciu v mesiacoch september – november 2015. Výber bude na základe kritérií zvolených komisiou a na základe rozhodnutia podľa najlepšieho vedomia a svedomia komisie, nebude zvýhodňovať obce, ktoré v tom čase postavili kanalizáciu z EÚ fondov a účastníci súťaže nemajú právny nárok na vecné ceny. Výhercovia budú uvedení najneskôr do 20. decembra na web stránke www.pripojmesa.sk
D. Najúspešnejšie obce a ich starostovia budú oslovení redakciou periodika Vodárenské pohľady a ich úspechy odprezentované v periodiku AVS, s čím účastník súťaže súhlasí podaním prihlášky do súťaže.
E. Vyplnením prihlasovacieho formuláru účastník súťaže súhlasí s časovo neobmedzeným jednorazovým alebo opakovaným použitím, spracovaním, úpravou informácií pre potreby AVS, periodikaVodárenské pohľady.
F. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tretím stranám konaním Účastníka súťaže spočívajúcim v sprístupnení informácií.
G. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru boli splnené alebo neboli splnené.
H. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, zaniká mu nárok na odovzdanie výhry.

VI. Poskytnuté údaje

Každý účastník – starosta obce udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a kontaktné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa.. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne (ak ju zašle ku rozhovoru pre web stránku alebo Vodárenské pohľady), svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

VII. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Rovnako si usporiadateľ vyhradzuje právo na zrušenie celej súťaže. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou peňažnej kompenzácie. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmto Štatútom.