Kampaň Pripojme sa!

Asociácia vodárenských spoločností pripravila iniciatívu s environmentálnou výzvou pre obyvateľov Slovenska ku ochrane spodných vôd s názvom Pripojme sa! Všetkých 16 združených vodárenských spoločností v AVS jednotne verejnosť vyzýva ku ochrane životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd ale i ku zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.

Zjednodušene povedané, informačná kampaň upozorňuje majiteľov nehnuteľností na Slovensku, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu..

Projekt odkrýva problematiku, ktorej sa doteraz napriek jej významu nevenovalo toľko záujmu - ako chrániť životné prostredie zabezpečením odvedenia a účinného čistenia odpadových vôd pred ich vypustením do povrchových vôd v zmysle platnej legislatívy. Efektívne zneškodnenie odpadových vôd je v mnohých prípadoch ešte finančne náročnejšie ako samotná dodávka pitnej vody.

Štát zákonom obyvateľov zaväzuje sa pripojiť, ak je v obci vybudovaná kanalizácia, čo je logické vzhľadom na vynaložené skutočne vysoké finančné náklady investované do jej výstavby. Tie smerovali ku zvýšeniu životnej úrovne obce ale predovšetkým aj k ochrane spodných vôd a životného prostredia. Rovnako to riešia aj ostatné krajiny EÚ.

Prax totiž ukázala, že realita slovenskej obce vo forme nepríjemného zápachu a zdevastovaného životného prostredia je spôsobená predovšetkým nezákonnými a neprofesionálnymi praktikami zneškodňovania odpadových vôd s koncovkou na poliach a v potokoch. Ak aj spomínaný individuálny systém – žumpa - niekedy bola vodotesná, tak po čase sa z nej zákonite stáva pretekajúca nádoba, ktorá priamo ohrozuje vodné zdroje. Množstvo dôkazov pre toto tvrdenie majú vodárenské spoločnosti aj v podobe výsledkov rozborov vôd v domových studniach. Vodotesnosť žumpy je však ľahko overiteľná pravidelnosťou vývozu jej obsahu, ktorú má majiteľ podľa zákona preukázať riadnym dokladom.

Ďalší zdroj znečistenia prinášajú nesprávne prevádzkované domové čistiarne. Napriek tomu, že reklamy predaja týchto produktov presviedčajú o ich modernosti a bezpečnosti hygienického zariadenia so sofistikovanou technológiou, skúsenosti preukazujú, že ich majitelia sa po istom čase prestávajú vyžívať v náročnej a pravidelnej prevádzke vlastnej čistiarne a zo špičkového zariadenia sa stáva zanedbaná, preplnená, zapáchajúca žumpa. Majitelia domových čistiarní odpadových vôd (ČOV) sú navyše obmedzovaní špecifickými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktorých používanie si ich ČOV vyžaduje. Okrem jednoznačného faktu, že možnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu je nepomerne lacnejšou cestou ako kupovať nákladnú vlastnú čistiareň, ide aj o jednoduchšie bezpracné a tiež legálne riešenie odpadových vôd.

V čistiarňach odpadových vôd v profesionálnej správe vodárenských spoločností sa postupne odburávajú všetky nečistoty tak, aby vodárne spĺňajúc nesmierne prísne limity mohli vypúšťať odpadové vody späť do prírody - do recipienta . Osobitne sa sledujú hodnoty dusíka, fosforu, ale i ďalších látok.

Celoslovenskú kampaň bude môcť verejnosť v priebehu septembra a októbra sledovať v celoplošných médiách (TV Jednotka, Rádio Slovensko, Rádio Regina, Nový čas Víkend, Dom a byt, Záhradkár, Život) a stretne sa s ňou na zákazníckych centrách vodárenských spoločností alebo na novej web stránke www.pripojmesa.sk. Súčasťou iniciatívy je i súťaž pre obce v pripojenosti na verejnú kanalizáciu o 30 špičkových krovinorezov, ktorej ambíciou je motivovať starostov ale i občanov v obciach ku konkrétnym krokom na ochranu spodných vôd. Súťaž trvá do 12.decembra 2015.Stiahnite si do mobilu zvukovú identifikáciu Stiahnúť